GV, HS trường TH Cẩm Bình hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng 30/4.